Software-defined Storage

Giải pháp hệ thống lưu trữ định nghĩa bằng phần mềm (Software-defined Storage – SDS) đem đến một phương án lưu trữ có tính mở rộng cao, phần cứng được tách biệt với phần mềm, cho phép doanh nghiệp chủ động chọn lớp ứng dụng lưu trữ theo nhu cầu, tăng khả năng tái sự dụng phần cứng, và đặt biệt là có thể tinh chỉnh hệ thống để đáp ứng các nhu cầu lưu trữ khắt khe, đặc thù.